Hóa đơn điện tử tại Thủ Đức

Hóa đơn điện tử thành phố Thủ Đức do TCT đảm nhiệm cung cấp dịch vụ hóa đơn cho khác hàng Quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9. Sơ lược về sự ra đời của TP. Thủ Đức như sau:

Cụ thể về công văn số 333/CTTPHCM-TTHT mời quý khách tham khảo thông tin bên dưới đây:

1. Chính quyền thành phố Thủ Đức hoạt động từ ngày 22-1
Theo đó, kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố Thủ Đức sẽ được tổ chức ngày 22-1 để bầu các chức danh của HĐND, UBND thành phố Thủ Đức.
Từ ngày 22-1, chính quyền địa phương tại quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức sẽ kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền địa phương của thành phố Thủ Đức thực hiện. Cùng ngày 22-1, tất cả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ do chính quyền địa phương của thành phố Thủ Đức thực hiện.
Việc sử dụng con dấu của các cơ quan, đơn vị và các phường quận thuộc chính quyền địa phương quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức sẽ chấm dứt hiệu lực đến hết ngày 21-1.

2. Thông báo các cơ quan ban hành thuộc Quận 9, quận 2, Thủ Đức sáp nhập thành Thành phố THỦ ĐỨC, các công ty phải thay đổi giấy phép kinh doanh và con dấu doanh nghiệp.
- Không phải nộp TB04 về thay đổi địa chỉ, chỉ cập nhật lại địa chỉ trên hoá đơn.
- Từ ngày 07/02/2021 phải dùng địa chỉ mới giao dịch (hoặc từ ngày giấy phép nếu giấy phép ra trước).

https://hoadondientu.innamphuong.com

 
Comments