TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

CÁCH TÍNH THUẾ GTGT TỪ NGÀY 01/01/2014

đăng 00:08 21 thg 12, 2013 bởi TCT Hóa đơn điện tử

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

 

THÔNG BÁO

 

V/v Thực hiện một squy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về phương pháp tính thuế GTGT

 

- Căn cứ Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

- Căn cứ công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một squy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thông báo:

I/ Về việc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ ngày 01/01/2014

1. Đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp, Hợp tác xã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Doanh nghiệp, Hợp tác xã có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hàng năm từ một tỷ đồng trở lên;

b) Doanh nghiệp, Hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

2. Về việc xác định mức doanh thu từ 1 tỷ năm 2013 làm căn cứ xác định doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ năm 2014.

2.1. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đã có hoạt động kinh doanh từ trước năm 2013 căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ khai thuế từ tháng 12 năm 2012 đến hết tháng 11 năm 2013.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý từ  ngày 01/07/2013 căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ khai thuế từ tháng 10 năm 2012 đến hết tháng 6 năm 2013 và của kỳ kê khai thuế GTGT quý 3 năm 2013  

2.2. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập trong năm 2013 hoạt động SXKD trong năm 2013 không đủ 12 tháng căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của các tháng hoạt động SXKD trong năm 2013 chia số tháng hoạt động SXKD và nhân với (x) 12 tháng.

3/ Thủ tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương phap khấu trừ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có mức doanh thu năm 2013 dưới 1 tỷ đồng.

Doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ phải lập Thông báo  theo Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ  Tài  chính gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời hạn gửi Thông báo trước ngày 31/12/2013.

4/ Về việc sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Doanh nghiệp, hợp tác xã có mức doanh thu dưới 1 tỷ đồng không đăng ký tự nguyện để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì phải chuyển sang áp dụng phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ ngày 01/01/2014. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải có phương án tạo hóa đơn bán hàng đặt in hoặc tự in (nếu đáp ứng điều kiện quy định) để sử dụng ngay từ ngày 01/01/2014,  không được sử dụng hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ .

 II. Về việc kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp kể từ ngày 01/01/2014:

1/ Đối tương áp dụng:

-  Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới một tỷ đồng không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

- Hộ, cá nhân kinh doanh;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;

- Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định nêu trên;

2/ Về việc sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hộ cá nhân kinh doanh đang thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trước ngày 01/01/2014 thì từ ngày 01/01/2014 phải chuyển sang nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và  sử dụng hóa đơn bán hàng. Hộ, cá nhân kinh doanh liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC để sử dụng.

Chi tiết nội dung công văn số 17557/BTC-CST ngày 18/12/2013  tham khảo tại website Cục Thuế: http://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal.

 Cục Thuế TP.HCM trân trọng thông báo


Cục Thuế TP. HCM
Comments