TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Hoàn thuế in hóa đơn GTGT cho khách xuất cảnh

đăng 21:28 1 thg 12, 2014 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 21:29 1 thg 12, 2014 ]

Về khai thuế GTGT: Doanh nghiệp (DN), tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có phát sinh hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh thực hiện kê khai, nộp thuế đối với các hoạt động bán hàng của đơn vị theo quy định hiện hành.

Riêng đối với hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh: DN, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh mua và sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế do cơ quan thuế phát hành, thực hiện khai thuế GTGT theo Mẫu số 01/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính. Trên mẫu này, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp DN hướng dẫn đơn vị chỉ khai các chỉ tiêu liên quan đến doanh thu và số thuế GTGT đầu ra phải nộp của các hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế: Chỉ tiêu sô 30, 31, 32, 33, 36, 40a và 40). Các chỉ tiêu khác, đơn vị không được kê khai tren tờ khai thuế GTGT Mẫu sô 01/GTGT nêu trên.

DN, tổ chức thực hiện khai thuế GTGT hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh tương ứng với kỳ khai thuế GTGT đang thực hiện. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai thuế GTGT hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh theo quý.

Về đặt in hóa đơn để bán cho người nộp thuế: Đề nghị cục thuế ra soát, xác định nhu cầu mua in hóa đơn của các đối tượng tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh nước ngoài. Căn cứ tình hình thực tế, cục thuế lên kế hoạch in hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính.

 Thùy Dương

Comments