TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Nâng cấp in hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

đăng 23:01 20 thg 12, 2015 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 23:02 20 thg 12, 2015 ]

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng IN Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Ứng dụng Lập in hóa đơn VANP (https://in.innamphuong.com)

Chức năng “Lập báo cáo”: Điều chỉnh định dạng số liệu trong báo cáo để hỗ trợ tính toán. Danh sách các báo cáo đã điều chỉnh. 

+    02DN/BCHĐ: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có mã xác thực;

+    08/BK-HĐXT: Bảng kê hóa đơn đã sử dụng theo người bán; 

+    10/BCHĐ: Bảng kê hóa đơn đã sử dụng theo người mua.

-         Chức năng “Đăng ký sử dụng hệ thống”: Phần hiển thị mã kiểm tra được điều chỉnh cho dễ nhìn hơn.

-         Chức năng “Quản trị NSD”: Điều chỉnh mầu chữ của dòng thông báo mật khẩu khi Tạo mới/Khởi tạo mật khẩu cho NSD mức 2.

Chức năng “Lập hóa đơn”: 

+    Điều chỉnh các nội dung dưới trên màn hình lập hóa đơn của 03 loại hóa đơn: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng và Hóa đơn bán hàng khu phi thuế quan.

+    Nội dung điều chỉnh như sau: Nếu người mua là cá nhân: bắt buộc có tên người mua, không bắt buộc địa chỉ. Nếu người mua là doanh nghiệp (có MST): không bắt buộc tên người mua, bắt buộc tên đơn vị và địa chỉ. Nếu phương thức thanh toán là “Chuyển khoản”: bắt buộc số tài khoản của người bán, không bắt buộc số tài khoản người mua.

Nếu phương thức thanh toán là "Tiền mặt/chuyển khoản": cần cho nhập số tài khoản của người bán và không bắt buộc thông tin tài khoản người mua. Nếu số tiền trong hóa đơn lớn hơn hoặc bằng 20.000.000 VNĐ, hệ thống hiển thị thông báo bắt buộc phải chọn hình thức thanh toán là “Chuyển khoản” và có thông tin tài khoản người bán. Sau khi gửi cấp mã xác thực hóa đơn thành công, hệ thống cho phép chọn xem in chuyển đổi hóa đơn vừa lập. 

Nếu tổng số tiền trên các hóa đơn trong ngày của người mua là doanh nghiệp lớn hơn hoặc bằng 20.000.000 VNĐ thì hệ thống hiển thị cảnh báo NSD cần chọn hình thức thanh toán là “Chuyển khoản”. Hệ thống hiển thị thêm tên ngân hàng trong thông tin tài khoản của người bán hoặc người mua trên nội dung hóa đơn.

Chức năng “Danh mục hàng hóa, dịch vụ”:  điều chỉnh các nội dung sau: Điều chỉnh không bắt buộc trường Đơn giá. Mở rộng số ký tự của trường “Tên hàng hóa, dịch vụ”.

Chức năng “In chuyển đổi hóa đơn”: Bỏ thông tin cột “Mã hàng hóa, dịch vụ” trên nội dung hóa đơn. 

Chức năng “Đăng ký phát hành”: Sửa đổi nút “Lưu” thành nút “Ký và gửi đăng ký phát hành”. 

Chức năng “Lập hóa đơn xóa bỏ”: Đổi tên thành “Xóa bỏ hóa đơn đã lập”.

Chức năng “Danh mục tài khoản”: Mở rộng số ký tự của trường “Tên ngân hàng”.

Bổ sung đường dẫn đến trang thông tin của Hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan Thuế trên màn hình đăng nhập.

Mọi phản ánh, góp ý của doanh nghiệp gửi đến số điện thoại: 54356068
Thư điện tử: admin@innamphuong.com


Comments