TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Thủ tục thuế năm 2016

đăng 18:15 19 thg 11, 2015 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 18:15 19 thg 11, 2015 ]

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số………/QĐ-BTC ngày ...... tháng….  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế

1

…………

 

 

2

…………

 

 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

 

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, thay thế(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế

1

 

…………

 

 

 

2

 

…………

 

 

 

B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế

1

 

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015;  Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 và Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

2

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

3

 

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và  Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

4

 

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và  Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

5

 

Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và  Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

6

 

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

7

 

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

8

 

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

9

 

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

10

 

Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu.

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

C. Thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế

1

 

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015;  Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 và Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

2

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

3

 

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và  Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

4

 

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và  Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

5

 

Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và  Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

6

 

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

7

 

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

8

 

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

9

 

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

10

 

Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu.

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi Cục Thuế

 

3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ

 

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế

1

 

…………

 

 

 

2

 

…………

 

 

 

B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế

1

 

Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính  

Thuế

Cục Thuế

2

 

Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

3

 

Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

4

 

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính  

Thuế

Cục Thuế

5

 

Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính  

Thuế

Cục Thuế

6

 

Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

7

 

Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

8

 

Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

9

 

Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

10

 

Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

11

 

Xác nhận hóa đơn đã phát hành

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

12

(B-BTC-115224-TT)

Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

13

 

Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

14

 

Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

15

 

Mua tem rượu của cơ quan Thuế

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

16

 

Quyết toán tem khi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu ngừng sản xuất, giải thể, phá sản; chia, tách, sáp nhập

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

17

 

Báo cáo mất tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

C. Thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế

1

 

Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính  

Thuế

Chi cục Thuế

2

 

Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

3

 

Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

4

 

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính  

Thuế

Chi cục Thuế

5

 

Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính  

Thuế

Chi cục Thuế

6

 

Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

7

 

Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

8

 

Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

9

 

Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

10

 

Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

11

 

Xác nhận hóa đơn đã phát hành

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

12

(B-BTC-115224-TT)

Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

13

 

Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

14

 

Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

15

 

Mua tem rượu của cơ quan Thuế

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

16

 

Quyết toán tem khi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu ngừng sản xuất, giải thể, phá sản; chia, tách, sáp nhập

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

17

 

Báo cáo mất tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

 

Comments